Prima pagină  »  Subdiviziunile Consiliului raional  »  Direcţia Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor
Direcţia Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor
APEL II: Concurs pentru selectarea beneficiarilor de granturi la finanțarea investiților pentru crearea centrelor de procesare a produselor agricole în cadrul grupurilor de producători
Publicat: 28.04.2021   

Pentru a dezvolta cooperarea grupurilor de producători formate în cadrul asociațiilor pe produs partenere la implementarea PRR, și/sau constituite ca cooperative de producție / de întreprinzător, UCIP IFAD lansează prezentul concurs de Granturi pentru crearea centrelor de procesare/colectare/stocare a produselor agricole sau alte facilități care vor aduce o valoare adăugată produsului, în cadrul grupurilor de producători pentru următoarele lanțuri valorice; producerea laptelui, struguri de masă, ovine și caprine, plante aromatice și medicinale, pomușoare, miere de albine.

Beneficiarii grantului

Pentru a beneficia de suport investițional în cadrul PRR, grupul de producători (denumit grup client), cu excepția cooperativelor, va identifica un membru lider, agent economic, care va fi beneficiar direct al suportului investițional și va declara în scris intenția de a participa, din numele grupului, la concursul de granturi și de a crea, în beneficiul membrilor, un centru de procesare/colectare/stocare ce va genera valoare adăugată produselor acestora.

Notă: Grup de producători, este grupul format în cadrul asociațiilor pe produs (în baza unui contract de societate civilă (cu excepția cooperativelor), în conformitate cu art. 1926 din Codul civil, fiind constituit din producători agricoli, membri ai asociației de profil (minimum 5 persoane fizice sau juridice), care au drept scop crearea valorii adăugate produselor obținute de membrii grupului.

Membrii grupului și membru lider al grupului de producători vor semna un contract de asociere (contract de societate civilă – model) în care vor fi stipulate în detalii relațiile de colaborare dintre liderul grupului de producători (beneficiarul direct al grantului) și membrii grupului (beneficiari finali ai investiției), drepturile şi obligațiile fiecărui participant; repartizarea câștigului şi a pierderilor între participanți, etc..

Pentru a asigura că drepturile și beneficiile membrilor grupului sunt respectate și conforme condițiilor stabilite în cadrul Proiectului, UCIP IFAD va aviza contractul de asociere.

Cooperativele de producători fiind deja o formă de organizare a producătorilor, cu statut de persoană juridică, pot aplica direct la suportul investițional.

Criteriile de eligibilitate a beneficiarilor:

a. este înregistrat ca subiect ai activității de antreprenor, sub orice formă organizatorico-juridică și dispune de toate licențele și aprobările necesare pentru activitățile sale;

b. activitatea întreprinderii se desfășoară în mediul rural, conform certificatelor de înregistrare a entității și conform cerințelor autorităților fiscale de stat;

c. activitatea este bazată pe proprietatea privată, fondatorii și administratorul fiind cetățeni ai R. M.;

d. menține evidența contabilă, perfectează și prezintă în modul stabilit rapoartele financiare standard;

e. activitatea întreprinderii respectă politica statului în domeniul protecției mediului și utilizării raționale a resurselor naturale;

f. are semnat (contract de societate civilă) cu minimum 5 persoane fizice sau juridice, membri ai grupului de producători (aceștia totodată fiind și membri ai asociației de produs), și se obligă să achiziționeze/procure de la membrii grupului cel puțin 50% din volumul total al producției achiziționate/procurate și/sau să livreze /presteze cel puțin 50% din volumul total al producției /serviciilor membrilor grupului, pe o perioada de cel puțin 3 ani de la darea în exploatare a obiectului investiției finanțate.

g. Administratorul are experiența managerială și de administrare a afacerii min. 1 an(conform CV).

Nu sunt eligibili pentru finanțarea entități care:

a. sunt înregistrate în orașele Chișinău și Bălți

b. sunt în proces de insolvabilitate, faliment, reorganizare sau orice alte procese juridice similare;

c. au datorii privind impozitele și taxele către bugetului public de stat;

d. sunt societăți mixte cu investiții străine;

 

 Valoarea grantului

Suma maximă a grantului va fi de, echivalentul în lei a max. 25.000 USD și va constitui maxim 40% din valoarea investiției. Beneficiarul (solicitantul de grant) va contribui cu minim 60% din valoarea investiției, exprimată în mijloace bănești (surse proprii  sau credite).

Atunci când valoarea investiției va depăși suma grantului și a contribuției proprii, investițiile pot fi susținute paralel prin finanțarea din linii de credit și facilități de garantare existente pentru ÎMM-uri.

 

Investiții eligibile

Proiectul va finanța:

a. investițiile direct legate de activitatea grupului de producători/ cooperativei de producători din Lanțul Valoric susținut de UCIP IFAD, a cărui membru este solicitantul.

b. investițiile pentru crearea sau modernizarea centrelor de procesare/colectare/stocare sau a altor unități, care vor duce la dezvoltarea Lanțului Valoric susținut în cadrul PRR și vor aduce o valoare adăugată produselor;

c. echipamentele și utilajele necesare pentru crearea sau modernizarea centrelor de procesare /colectare /stocare, cum ar fi: unitățile de colectare /procesare /uscare /spălare /sortare /calibrare /ambalare /etichetare, unele echipamente frigorifice (echipamente de răcire profundă, compresoare), echipamentele de inspecție a calității produselor, etc.

d. toate bunurile procurate ce fac obiect al investiției finanțate vor fi noi, procurate de la furnizori/companii specializate și însoțite de documente justificative ce demonstrează procurarea acestora.

Grantul nu poate fi folosit în următoarele scopuri:

a. pentru procurarea echipamentelor/ utilajelor de mâna a doua;

b. pentru plata de orice taxe sau impozite, asigurări, servicii;

c. procurarea sau arenda pământului și a imobilului existent de producere/păstrare;

d. completarea capitalului circulant;

e. plata TVA;

f. achitarea serviciilor aferente investiției;

g. cheltuieli de transport, montare, asigurare etc.

Procedura de aplicare:

IMPORTANT: Cererile de finanțare vor fi depuse pre-investiție.

  1. Grupul de producători va analiza și identifica în comun investiția pentru care se va solicita finanțare.
  2.  Grupul de producători va identifica și desemna Membru lider, care, din numele grupului, va depune cerere de participare la concursul de granturi și de a dezvolta investiția, în beneficiul membrilor.
  3. Membrii grupului și Membru lider a grupului de producători vor semna un contract de asociere (contract de societate civilă ), cu excepția cooperativelor.
  4. Membrul lider al grupului desemnat de membrii grupului (solicitantul de grant), va depune direct la biroul UCIP IFAD cererea de finanțare, la care vor fi anexate următoarele documente:

(1 )Cererea de finanțare (conform modelului stabilit), semnată și ștampilată de către co nducătorul întreprinderii solicitante de grant.

(2) Scrisoare de confirmare emisă de asociația de profil, care atestă calitatea solicitantului de grant și a persoanelor asociate ca membri ai asociației de profil, și recomandă Cererea in cauză pentru a fi admisă la concurs;

(3) Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii sau în cazul Gospodăriei Țărănești – declarația de constituire.

(4) Copia Procesului verbal privind decizia de desemnare a Membrului lider de producători pentru participare la concurs;

(5) Copia Contractului de societate civilă (în conformitate cu art. 1926 din Codul civil), cu excepția cooperativelor, semnat cu minimum 5 persoane fizice sau juridice, membri ai grupului de producători;

(6) CV administratorului, Membrului Lider, unde este menționată experiența managerială și de administrare a afacerii.

(7) Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar, conform modelului prezentat.

UCIP IFAD își rezerva dreptul de a solicita și alte documente după necesitate.

IMPORTANT: Nu vor fi acceptate pentru evaluare cererile care nu sunt depuse conform cerințelor sau nu vor conține toate documentele solicitate și/sau nu au fost prezentate în termenul stabilit.

Procedura și metoda de evaluare a cererilor de finanțare

(1 )Cererile vor fi grupate și evaluate separat pe fiecare lanț valoric și vor trece printr-un proces de selecție/evaluare în două etape:

etapa I: Pre-calificare

etapa II: Calificare

(2) La etapa de Pre-calificare, Comisia de Evaluare a Cererilor de Finanțare (CECF), numită în cadrul UCIP IFAD, va verifica dacă cererile sunt complete și corespund cerințelor de calificare.

(3) Solicitanții care au prezentat cererile de finanțare completate corect și care corespund cerințelor de calificare, vor fi vizitați de membrii CECF în scopul verificării veridicității informației prezentate și corespunderii proiectului investițional propus pentru finanțare condițiilor stabilite.

(4) În baza analizei cererii în oficiu și urmare vizitelor în teren, CECF va evalua corespunderea cererilor criteriilor și stabilite, și va definitiva lista solicitanților admiși pentru evaluare la etapa de calificare.

Solicitanții de finanțare care vor fi admiși pentru evaluare la etapa de Calificare, vor prezenta suplimentar UCIP IFAD următoarele documente:

a. Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice (sau în cazul GȚ Fișa de înregistrare a gospodăriei țărănești) care conține date privind, numele și prenumele administratorului, numele și prenumele sau denumirea fondatorilor/membrilor, cota de participare, obiectul principal de activitate etc., cu o vechime nu mai mare de o lună;

b. Planul de afaceri pentru investiția la care se solicită grantul;

c. 3 oferte comerciale de echipamente ce fac obiectul investiției eligibile, furnizate de 3 furnizori diferiți, care să reflecte specificații tehnice si caracteristici tehnice comparabile (va servi dovadă de evaluare a ofertelor de piață);

d. copia autentificată a contractului de vânzare-cumpărare a echipamentelor ce constituie obiectul investiției eligibile pentru finanțare (selectată din cele 3 oferte);

d. copia autentificată a actului juridic dobânditor al dreptului de proprietate ), care confirmă proprietatea asupra terenului /clădirii pe/în care se intenționează a fi efectuată investiția, după caz;

f. certificatul care confirmă lipsa restanțelor față de bugetul public național, eliberat de serviciul fiscal de stat, nu mai vechi de una (1) lună;

g. copia autentificată a rapoartelor financiare (bilanțul și situația financiară) pentru ultimul an fiscal – în cazul persoanelor juridice, sau darea de seamă unificată – în cazul gospodăriilor țărănești, ambele avizate de organele abilitate;

h. angajamentul solicitantului privind asigurarea contribuției proprii (conform modelului prezentat);

i. declarația pe propria răspundere privind legitimitatea/veridicitatea datelor și documentelor prezentate.

  • În cazul în care lipsesc careva documente sau dacă se consideră necesar de prezentat documente suplimentare (fie la etapa de pre-calificare sau etapa de calificare), UCIP IFAD va notifica solicitantul care în termen de maxim 10 zile calendaristice din data notificării va completa sau elimina deficiențele;
  • Nu vor fi acceptate pentru evaluarea finală cererile care nu sunt depuse conform cerințelor sau nu vor conține toate documentele solicitate și nu au fost completate în termenul stabilit.

(6) În baza documentelor prezentate, Comitetul de Selectare și Aprobare a Granturilor (CSAG) va evalua cererile conform Sistemului de Calificare (separat pe produs al lanțului valoric). Toți aplicanții vor fi anunțați oficial despre scorurile primite în termen de 10 zile lucrătoare, începând cu ziua următoare a zilei de întrunire a CSAG.

Vor fi aprobate pentru finanțate cererile care au acumulat cel mai mare scor, clasificate în ordine descrescătoare, până la valorificarea completă a sumei prevăzute în planul de lucru și bugetul anual.

Dosarul de aplicare cu setul complet de documentele necesare pentru obținerea grantului, se va depune la biroul UCIP IFAD, MD-2004, or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1304.

Termenul limită de depunere a cererilor:  până la 30.06.2021 ora 16:00.

Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de e-mail: office@ucipifad.md

 

Model cerere concurs și contract de societate civilă în anexă

 

sursa: https://www.ucipifad.md/granturi/apel-ii-concurs-pentru-selectarea-beneficiarilor-de-granturi-la-finantarea-investitilor-pentru-crearea-centrelor-de-procesare-a-produselor-agricole-in-cadrul-grupurilor-de-producatori/

Documente ataşate
docx, 32 KB
docx, 25 KB

Accesări: 788


Alte Direcţia Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor

Publicat: 13.03.2023   
Accesări: 99
Autoritățile publice locale de nivelul I sunt invitate să depună dosare de participare la program, în comun cu asociațiile/membrii diasporei, asociațiile de băștinași, grupurile de inițiativă ale cetățenilor stabiliți în străinătate sau reveniți, partenerii de dezvoltare/donatorii, pentru a beneficia de susținere financiară nerambursabilă în cadrul programului „DAR 1+3” Citeşte mai mult...
Publicat: 16.09.2022   
Accesări: 279
Evenimentul de prezentare a Fondului pentru Accelerarea și Creșterea Economiei Moldovei (FACEM) va avea loc la data de 20 septembrie 2022, ora 10:00, în incinta Radisson Blu Leogrand Hotel, str. Mitropolit Varlaam 77, mun. Chișinău (intrarea de pe str. Vlaicu Pîrcălab). Totodată, evenimentul va putea fi urmărit online pe pagina de Facebook și pe platforma privesc.eu. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.09.2022   
Accesări: 294
Atestarea/pregătirea anuală a operatorilor/persoanelor responsabile în sala de cazane s-a desfășurat în incinta Consiliului raional Leova de către SRL „Centrul de instruire și producție” din Cahul Citeşte mai mult...
Publicat: 12.09.2022   
Accesări: 264
ODA recepționează în regim continuu proiecte investiționale pentru accesarea finanțării nerambursabile prin intermediul mai multor programe Citeşte mai mult...
Publicat: 15.06.2022   
Accesări: 395
Publicat: 15.06.2022   
Accesări: 386
Publicat: 29.04.2022   
Accesări: 414
Ședința a avut drept scop prezentarea Programului de susținere a afacerilor cu potențial înalt de creștere și internaționalizare a acestora și modalitatea de organizare a sesiunilor de informare pentru antreprenorii din teritoriu de către APL-II în comun cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii Citeşte mai mult...
Publicat: 03.03.2022   
Accesări: 599
Proiectul UCIP IFAD va acorda investiții în îmbunătățirea (Construcția/reparația) drumurilor rurale care are asigurarea accesului adecvat al producătorilor agricoli la zonele de producție și facilitează comercializarea produselor micilor fermieri. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.09.2021   
Accesări: 640
Ești femeie? Ai o afacere cu o activitate pe piață până la doi ani? Dorești să obții finanțare nerambursabilă în cadrul Programului „Femei în Afaceri"? Din 3 septembrie, s-a lansat un nou Apel de granturi mici pentru afacerile initiate de FEMEI. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.07.2021   
Accesări: 1052
ODIMM lansează un nou Apel de granturi în cadrul Programului „Start pentru Tineri". Antreprenorii care au absolvit Etapa a II-a a Programului sunt îndemnați să participe la etapa de finanțare. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.06.2021   
Accesări: 748
ODIMM lansează un Apel de granturi dedicat în exclusivitate femeilor și migranților şi/sau rudelor de gradul întâi care dețin o afacere în mediul rural și doresc să o digitalizeze. Companiile care activează în regiuni, cu excepția municipiului Chișinău, au șansa să acceseze, în baza unui concurs de proiecte investiționale, sprijin financiar în valoare de până la 200 mii lei prin intermediul „Instrumentului de susținere privind digitalizarea ÎMM”. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.05.2021   
Accesări: 710
Informații privind programele de suport în afaceri implementate de către ODIMM Citeşte mai mult...
Publicat: 05.05.2021   
Accesări: 877
Pentru a stimula crearea grupurilor de producători formate de femei, UCIP IFAD lansează prezentul apel privind intenția de participare la serviciile de suport la formarea/consolidarea grupului pentru accesarea granturilor destinate diversificării afacerilor (procesare/colectare/stocare, etc.), sporirea serviciilor agricole în zonele rurale (ex. agroturism etc) și/sau alte facilități care vor aduce o valoare adăugată, în cadrul grupurilor de femei. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.04.2021   
Accesări: 741
Concurs pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2022 în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII) Citeşte mai mult...
Publicat: 12.04.2021   
Accesări: 897
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) și Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), au lansat în premieră, Expoziția Virtuală “SMExpo 2021”, care se va desfășura pe platforma www.virtual-fairs.md Citeşte mai mult...
Publicat: 07.04.2021   
Accesări: 856
Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova anunță lansarea apelului de propuneri din cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2021, ca parte a proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală” finanțat de USAID și Polish Aid. Partener strategic — Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Citeşte mai mult...
Publicat: 12.03.2021   
Accesări: 816
10 milioane de euro sub formă de grant disponibile pentru municipalitățile țărilor Parteneriatului Estic. Comisia Europeană a anunțat alocarea de granturi pentru accelerarea creșterii economice în municipalitățile din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina . Conceptele de proiect urmează a fi depuse până pe data de 6 aprilie 2021. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.03.2021   
Accesări: 825
Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova în parteneriat cu Solidarity Fund PL în Moldova lansează Fondul pentru Parteneriate LEADER-UE 2021, care își propune să finanțeze inițiative și proiecte de parteneriat/mentorat care vizează schimbul de experiență între GAL-uri și forumuri/inițiative comune locale și regionale, inclusiv târguri, vizite de schimb, de experiență etc. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.03.2021   
Accesări: 832
Centrul CONTACT-Cahul anunță concurs privind identificarea unei Organizații a Societății Civile, care va realiza activități de mobilizare și abilitare a cetățenilor în raionul Leova să participe activ în monitorizarea implementării proiectelor de creare și îmbunătățire a serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare sustenabile. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.03.2021   
Accesări: 841
Grupul-client, care poate beneficia de asistență financiară în valoare maximă de 200 000 dolari SUA poate fi format doar din persoane juridice: întreprinderi mici şi mijlocii, Gospodării Țărănești, grupuri de producători din spațiul rural, care practică activități agricole. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 65

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2023 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90895   Total ieri: 515   Total azi: 216