Prima pagină  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Ședința Comisiei pentru Situații Excepționale și Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a raionului Leova din 18 mai 2020.
Publicat: 19.05.2020   

     La data de 18 mai 2020, președintele raionului dl Nicolae Prițcan a convocat în ședință de lucru Comisia pentru Situații Excepționale și Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a raionului Leova. Membrii comisiilor au examinat efectele măsurilor întreprinse asupra procesului de răspândire a epidemiei în raionul Leova, situația privind răspândirea infecției COVID-19 în raion, Hotărârile nr.10 și nr.11din 15.05.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, în urma căreea sa decis:

 • Executarea Hotărârilor nr.10 și nr.11din 15.05.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică;
 • Autoritățile publice locale, toate persoanele juridice de drept public şi de drept privat înregistrate în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi toţi cetăţenii Republicii Moldova şi alte persoane fizice aflate pe teritoriul Republicii Moldova, vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de control şi combatere a infecţiei COVID-19:

- asigurarea respectării distanţei sociale între persoane de minim 1 (unu) metru, cu excepţia în care prin prevederi speciale se stabileşte respectarea unei distanţe mai mari între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public;

-  respectarea regulilor de igienă a mîinilor;

-  respectarea regulilor de igienă respiratorie;

- persoanele cărora li se stabileşte regimul de autoizolare asigură respectarea regimului respectiv sub proprie răspundere;

-  respectarea măsurilor impuse de autorităţi de către persoanele fizice şi juridice care se află în teritoriile sau instituţiile cu regim de carantină;

-  monitorizarea personală de fiecare persoană fizică a stării de sănătate;

-  purtarea măştilor în transportul public, spaţiile comerciale şi spaţii publice închise, în situaţia în care nu poate fi respectată distanţa socială/fizică. Masca trebuie să acopere atît gura, cît şi nasul.

 • Se stabilesc instituţiilor medico-sanitare publice sub responsabilitatea personală a managerilor, următoarele măsuri de control şi combatere a infecţiei COVID-19:

- Realizarea strictă a managementului calităţii serviciilor prestate, inclusiv a măsurilor de control a infecţiei COVID-19 în conformitate cu actele normative în vigoare;

-  Organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor şi însoţitorilor în cadrul instituţiei/prestatorului;

-  Efectuarea triajului COVID-19 al pacientului;

-  Organizarea şi efectuarea triajului zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru;

-  Asigurarea personalului angajat cu echipament de protecţie conform riscului de expunere;

-  Monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecţie;

- Asigurarea instituţiei cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena mîinilor şi organizarea măsurilor de curăţare şi dezinfecţie;

-  Organizarea instruirii personalului la locul de muncă privind măsurile de prevenire, control şi combatere a infecţiei cu COVID-19;  

-  Reevaluarea modului şi a volumului de activitate a personalului angajat, pentru facilitarea organizării lucrului de la distanţă (în baza evaluării condiţiilor de activitate a instituţiei/prestatorului, grupurilor de risc şi a condiţiilor familiale a angajatului: comorbidităţi, vîrsta, copii minori, persoane la îngrijire etc.);

 -  Organizarea activităţii şi amenajării locului de muncă cu respectarea măsurilor de prevenire conform Ghidului practic „Măsuri cheie pentru prevenirea infecţiei COVID-19 la locul de muncă”, aprobat de către Ministerul Sănătăţii, Muncii si Protecţiei Sociale.

 • Persoanele fizice şi persoanele juridice, care efectuează activităţi de transport feroviar şi rutier de persoane în trafic urban/raional/interraional vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire şi control a infecţiei COVID - 19:

 -  Asigurarea protecţiei personalului care efectuează cursele de transport, prin: echipament de protecţie (măşti, mănuşi); dezinfectanţi (pentru mîini şi suprafeţe); triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătăţii).

 -  Ajustarea orarului de călătorie şi a numărului de unităţi de transport, inclusiv cu restricţionarea circulaţiei în conformitate cu Hotărîrile Comisiilor extraordinare de sănătate publică;

 -  Automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu informarea angajatorului;

 -  Purtarea obligatorie a măştilor de protecţie pentru pasageri;

 -  Respectarea măsurilor de curăţare a suprafeţelor după fiecare tură/cursă efectuată la staţia terminus.

 •  Suplimentar prevederilor punctului 1, unităţile comerciale cu amănuntul vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri:

 -  Distanţa socială de minim 1 (unu) metru şi acces fluidizat în interior;

 -  Triajul zilnic la începutul turei de lucru a angajaţilor;

 -  Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor pe durata programului de muncă

 -  Asigurarea personalului cu echipamente de protecţie;

 -  Asigurarea cu dezinfectante pentru mîini la intrare;

  -  Accesul vizitatorilor cu măşti în spaţiu închis;

 -  Prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafeţelor, coşurilor, cărucioarelor etc. şi asigurarea regimului de curăţare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi;

 -  Aerisirea frecventă a spaţiului, iar în caz de posibilitate - aerisirea permanentă.

 • Suplimentar prevederilor punctului 1, persoanele fizice şi juridice care efectuează lucrări agricole, vor asigura respectarea următoarelor măsuri:

 -  Distanţa socială de minim 1 (unu) metru în timpul deplasării/transportării şi la efectuarea lucrărilor;

 -  Condiţii de alimentaţie separată a lucrătorilor antrenaţi în lucrări;

 -  Asigurarea cu dezinfectante pentru mîini;

 -  Obligativitatea purtării măştilor în sere şi alte spaţii închise;

 -  Monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor antrenaţi.

 • Instituţiile medico-sanitare publice vor asigura acordarea asistenţei medicale tuturor persoanelor care întrunesc criteriile definiţiei de caz pentru COVID19, indiferent de statutul acestora în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (asigurate/neasigurate).
 • Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 aflarea în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicţie în funcţie de situaţia epidemiologică. Respectarea distanţei sociale/fizice de 1 (unu) metru rămîne a fi obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice.
 • Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 aflarea persoanelor în vîrstă de peste 63 (şaizeci şi trei) ani, în afara domiciliului şi în spaţiile publice fără necesitate stringentă, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicţie în funcţie de situaţia epidemiologică.
 • Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 aflarea persoanelor pe terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agrement, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicţie în funcţie de situaţia epidemiologică.
 • Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 părăsirea teritoriului Republicii Moldova pentru persoanele aflate în regim de autoizolare la domiciliu.
 • Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor/competiţiilor cu caracter cultural-sportiv, precum şi alte măsuri/evenimente în spaţii/clădiri închise.
 • Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 activitatea unităţilor de agrement, reereere, sălilor de sport, centrelor sportive, bazinelor de înot, sălilor de fitness, teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte, muzeelor şi a altor unităţi pentru antrenament şi reereere.
 • Se suspendă, pînă la data de 30 iunie 2020, procesul educaţional în cadrul instituţiilor de învăţămînt general, profesional şi universitar (pentru instituţiile publice şi private), cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicţie în funcţie de situaţia epidemiologică.
 • Se admite:

 - comercializarea produselor la pachet şi în regim catering prin unităţile de alimentaţie publică şi prin unităţile ce comercializează produse de patiserie, panificaţie şi alte produse alimentare cu vînzare la geam, exceptînd alte tipuri de servicii;

 -  comercializarea produselor alimentare la pachet prin unităţile de alimentaţie publică din cadrul unităţilor de comercializare a produselor petroliere, cu excluderea posibilităţii de consumare a acestora în incinta/teritoriul unităţii.

 • Comerţul ambulant, se va desfăşura în baza autorizaţiei de amplasare emise de autoritatea publică locală, cu asigurarea obligatorie a respectării normelor pentru reducerea răspîndirii infecţiei COVID-19, cu amplasarea punctului de comerţ la o distanţă de 3 metri unul de celălalt.
 •  Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidenţă epidemiologică a evenimentului, după modelul (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresă email, adresă de domiciliu), cu excepţia spaţiilor care sunt în adiacentul instituţiilor publice, de învăţămînt, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecţie.
 • Întrunirile cu caracter religios (oficierea serviciilor divine sau altor manifestări tradiţionale religioase) se vor desfăşura strict în aer liber (curţile bisericilor, mănăstirilor, altor culte religioase), cu respectarea obligatorie a distanţei sociale de minim 2 metri şi cu purtarea obligatorie de către toţi participanţii a măştilor de protecţie.
 • Instituţiile medico-sanitare publice şi prestatorii de servicii de sănătate de drept privat, vor asigura reluarea graduală a activităţilor consultativ-diagnostice şi de tratament programate în condiţii de ambulator şi a examenelor medicale cu scop profilactic în condiţii de ambulator, cu programarea prealabilă a pacienţilor, în baza documentelor Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale cu respectarea tuturor măsurilor de precauţie:

   -   Se relansează următoarele activităţi medicale de ambulator, începînd cu data de 16 mai 2020: activităţi de imunizare; asistenţa medicală stomatologică programată; activitatea Comisiilor medicale de examinare a conducătorilor de vehicul; activitatea Comisiilor de examinare pentru angajare la muncă în ţară şi peste hotarele republicii, activitatea Comisiilor medico-militare pentru examinarea medicală a recruţilor, Comisiilor de examinare medicală la angajare în muncă; Comisiilor de examinare medicală la angajare în muncă; Comisiilor de examinare medicală pentru port-armă, Comisiilor de examinare medicală de trimitere pentru expertizare şi prelungire a gradului de dizabilitate etc., conform cerinţelor actelor normative în vigoare. Prestarea serviciilor se va efectua, cu programare prealabilă, cu respectarea strictă a măsurilor de control şi prevenire COVID-19, în dependenţă de evaluarea riscului epidemiologie pentru fiecare categorie de personal.

 • Se relansează următoarele activităţi medicale din cadrul spitalelor, începînd cu data de 16 mai 2020, în condiţii de staţionar: serviciile de chirurgie de o zi; intervenţiile chirugicale planificate pacienţilor cu risc anestezic conform scorului AS A (American Society of Anesthesiology), în conformitate cu prevederile Protocolului clinic standardizat în anestezie aprobat prin ordinul nr.861/ 2013, serviciile de reabilitare precoce a pacienţilor după AVC, infarct miocardic, traumatisme.
 • Se relansează serviciile de coafură (aranjare şi tuns), cu respectarea strictă a măsurilor de control şi prevenire COVID-19:

 -  Organizarea prestării serviciilor doar prin programare prealabilă;

 -  Triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătăţii);

 -  Instalarea la intrare, în locuri vizibile şi accesibile, a dozatoarelor cu dezinfectant pentru prelucrarea mîinilor;

 -  Amplasarea locurilor de muncă cu respectarea strictă a distanţei între ele de cel puţin 2 (doi) metri;

 -  Asigurarea angajaţilor cu echipamente de protecţie individuală - halat de lucru, mască, mănuşi;

 -  Aerisirea şi curăţarea încăperilor la un interval de cel mult 2 (două) ore;

 -  Prelucrarea cu soluţii dezinfectante pe bază de alcool a locului de muncă după fiecare client şi a suprafeţelor (mînere, întrerupătoare, mese, scaune, etc.);

 -  Termometria obligatorie la intrarea în frizerie a clienţilor;

 -  Purtarea obligatorie a măştilor de către clienţi. 2

 • Se relansează procesul de antrenament de către sportivii, membri ai lotului naţional, în grupuri mici, ce nu depăşesc 7 persoane, organizate strict în aer liber cu respectarea tuturor normelor pentru prevenirea şi răspîndirea infecţiei C O V ID -19.
 • Se menţine suspendarea pînă la data de 30 iunie 2020 a activităţilor la clasă din cadrul entităţilor prestatoare de servicii educaţionale de drept public. Se admite desfăşurarea componentei teoretice din cadrul programelor de studiu în regim online (indiferent de forma la care a fost autorizat pentru funcţionare provizorie/acreditat programul) iar pentru componenta practică se admit doar orele individuale care vor respecta următoarele norme de igienă şi sanitaţie: dezinfecţia suprafeţelor şi utilaj elor/instrumentelor, aerisirea spaţiilor, purtarea măştilor, păstrarea distanţei dintre participanţi (cel puţin 1 m), organizarea monitorizării şi triajului zilnic a personalului implicat precum şi asigurarea acestuia cu echipamente de protecţie, dezinfectanți.

 

 
Alte Noutăţi și evenimente

Publicat: 19.10.2021   
Astăzi, 19 octombrie 2021, în scopul promovării literaturii și familiarizării cu viața și activitatea scriitorilor, în cadrul Bibliotecii publice raionale ,,Valeriu Matei” din orașul Leova, s-a organizat și desfășurat, Concursul național ”La izvoarele Înțelepciunii”, ediția XXI-a, etapa raională, dedicată scriitorului Vladimir Beșleagă. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.10.2021   
Începând cu ziua de astăzi, 15 octombrie 2021, cetățenii pot descărca online Certificatul COVID-19 care include: certificatul de vaccinare, certificatul de testare și certificatul de recuperare, de pe pagina: certificate-covid.gov.md. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.10.2021   
La data de 14 octombrie, curent, în conformitate cu prevederile art.45 al Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436 – XVI din 28.12.2006, Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Leova aprobat prin decizia nr. 1.6 din 22.11.2019, în baza Programului de activitate al Consiliului pentru anul 2021, Consiliul Raional Leova sa convocat în şedinţa ordinară. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.10.2021   
Publicat: 11.10.2021   
Publicat: 28.09.2021   
La data de 26 septembrie 2021, tradițional s-a desfășurat ,,Campionatul raional la mini-fotbal, ediția 2021". Citeşte mai mult...
Publicat: 27.09.2021   
Astăzi, 27 septembrie 2021, membrii Comisiei pentru Situații Excepționale raionale și Comisiei Raionale Extraordinare de Sănătate Publică s-au întrunit în ședință de lucru. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.09.2021   
S-au inițiat lucrările de reparație a suprafețelor degradate la îmbrăcăminți de beton asfaltic (plombări) pe drumurile publice locale Citeşte mai mult...
Publicat: 17.09.2021   
În perioada 13-15 septembrie 2021 la Academia de Administrare Publică s-a desfășurat un atelier de instruire cu tematica ,,Managementul elaborării proiectelor" Citeşte mai mult...
Publicat: 06.09.2021   
La data de 03 septembrie curent s-a desfășurat Audierea publică a proiectului Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Leova pentru perioada anilor 2021-2028. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.08.2021   
Publicat: 06.07.2021   
Pe parcursul unui întreg deceniu, din 1941 și până în 1951, au fost deportați toți cei incomozi pentru regimul sovietic prin mentalitate, nivel de trai și prin idealurile de care erau călăuziți. Acestora li se spunea gospodarii localităților. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.07.2021   
Astăzi, 5 iulie 2021, 24 ani de la trecerea în neființă a regretatului compozitor și interpret de muzică ușoară, autor al unor melodii nemuritoare, laureat al numeroaselor premii și trofee naționale și internaționale, Petre Teodorovici Citeşte mai mult...
Publicat: 02.07.2021   
La data de 27 iunie 2021, în cadrul Sărbătorii Naționale a Portului Popular, în Piața Culturală ,,Ștefan cel Mare” din orașul Leova s-a desfășurat Festivalul - concurs Regional de creație populară ,,Moștenit-am din bătrâni”, organizat de către Direcția Cutură, Turism, Tineret și Sport, subdiviziune a Consiliului Raional Leova, în parteneriat cu primăria orașului Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.06.2021   
Astăzi, 25 iunie 2021 au fost desemnați cei mai buni antreprenori ai anului 2020 din cadrul raionului Leova. Premierea a avut loc în cadrul concursului raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul Întreprinderilor Mici și Mijlocii”. La ediția din acest an a concursului au participat 26 de agenți economci care desfășoară activități în diverse sfere economice. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.06.2021   
Cu prilejul zilei profesionale „Ziua funcţionarului public”, care este sărbătorită anual la data de 23 iunie, Consiliul Raional Leova de comun cu Asociația Sindicală Leova au organizat un eveniment festiv, la care au participat conducerea raionului Leova, aparatul președintelui raionului, funcționarii publici ai tuturor direcțiilor din cadrul instituţiei, președintele Asociației Sindicale Leova, reprezentanți ai Autorităților Publice Locale de nivel I, șefi ai serviciilor descentralizate și unii dintre foștiii funcționari publici din raion. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.06.2021   
An de an, la data de 14 iunie, se celebrează Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Ziua Mondiala a Donatorului reprezintă o ocazie deosebită de a aduce în atenția tuturor cetățenilor importanța actului donării voluntare de sânge și de a le mulțumi, încă o dată, donatorilor – salvatori de veți. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.06.2021   
Astăzi, 15 iunie 2021, conducerea raionului Leova, primăriei orașului Leova, aparatul președintelui raionului, șefii și specialiștii direcțiilor subordonate Consiliului raional, au depus flori la bustul marelui poet al literaturii noastre - ,,Mihai Eminescu”, pentru a-i aduce un omagiu cu prilejul celor 132 de ani de la trecerea în neființă. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.06.2021   
La data de 11 iunie, curent, în sala mare de ședințe a Consiliului Raional Leova, a fost organizat și desfășurat atelierul de lucru privind planificarea strategică pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Leova pentru perioada 2021-2027. Atelierul de lucru s-a desfășurat în cadrul a 6 grupuri sectoriale(capacitatea administrativă, ocrotirea sănătății, cultură și turism, copii cu dizabilități, agricultură, întreprinderi mici și mijlocii), cu participarea a peste 40 de specialiști din diferite domenii social-economice. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.06.2021   
La data de 11 iunie, curent, Ministrul Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, domnul Ion Perju și Secretarul de Stat, domnul Ghenadie Iurco, au efectuat o vizită de monitorizare în teritoriul raionului Leova. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 620

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90995   Total ieri: 265   Total azi: 316