Prima pagină  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Ședința Comisiei pentru Situații Excepționale și Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a raionului Leova din 18 mai 2020.
Publicat: 19.05.2020   

     La data de 18 mai 2020, președintele raionului dl Nicolae Prițcan a convocat în ședință de lucru Comisia pentru Situații Excepționale și Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a raionului Leova. Membrii comisiilor au examinat efectele măsurilor întreprinse asupra procesului de răspândire a epidemiei în raionul Leova, situația privind răspândirea infecției COVID-19 în raion, Hotărârile nr.10 și nr.11din 15.05.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, în urma căreea sa decis:

 • Executarea Hotărârilor nr.10 și nr.11din 15.05.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică;
 • Autoritățile publice locale, toate persoanele juridice de drept public şi de drept privat înregistrate în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi toţi cetăţenii Republicii Moldova şi alte persoane fizice aflate pe teritoriul Republicii Moldova, vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de control şi combatere a infecţiei COVID-19:

- asigurarea respectării distanţei sociale între persoane de minim 1 (unu) metru, cu excepţia în care prin prevederi speciale se stabileşte respectarea unei distanţe mai mari între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public;

-  respectarea regulilor de igienă a mîinilor;

-  respectarea regulilor de igienă respiratorie;

- persoanele cărora li se stabileşte regimul de autoizolare asigură respectarea regimului respectiv sub proprie răspundere;

-  respectarea măsurilor impuse de autorităţi de către persoanele fizice şi juridice care se află în teritoriile sau instituţiile cu regim de carantină;

-  monitorizarea personală de fiecare persoană fizică a stării de sănătate;

-  purtarea măştilor în transportul public, spaţiile comerciale şi spaţii publice închise, în situaţia în care nu poate fi respectată distanţa socială/fizică. Masca trebuie să acopere atît gura, cît şi nasul.

 • Se stabilesc instituţiilor medico-sanitare publice sub responsabilitatea personală a managerilor, următoarele măsuri de control şi combatere a infecţiei COVID-19:

- Realizarea strictă a managementului calităţii serviciilor prestate, inclusiv a măsurilor de control a infecţiei COVID-19 în conformitate cu actele normative în vigoare;

-  Organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor şi însoţitorilor în cadrul instituţiei/prestatorului;

-  Efectuarea triajului COVID-19 al pacientului;

-  Organizarea şi efectuarea triajului zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru;

-  Asigurarea personalului angajat cu echipament de protecţie conform riscului de expunere;

-  Monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecţie;

- Asigurarea instituţiei cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena mîinilor şi organizarea măsurilor de curăţare şi dezinfecţie;

-  Organizarea instruirii personalului la locul de muncă privind măsurile de prevenire, control şi combatere a infecţiei cu COVID-19;  

-  Reevaluarea modului şi a volumului de activitate a personalului angajat, pentru facilitarea organizării lucrului de la distanţă (în baza evaluării condiţiilor de activitate a instituţiei/prestatorului, grupurilor de risc şi a condiţiilor familiale a angajatului: comorbidităţi, vîrsta, copii minori, persoane la îngrijire etc.);

 -  Organizarea activităţii şi amenajării locului de muncă cu respectarea măsurilor de prevenire conform Ghidului practic „Măsuri cheie pentru prevenirea infecţiei COVID-19 la locul de muncă”, aprobat de către Ministerul Sănătăţii, Muncii si Protecţiei Sociale.

 • Persoanele fizice şi persoanele juridice, care efectuează activităţi de transport feroviar şi rutier de persoane în trafic urban/raional/interraional vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire şi control a infecţiei COVID - 19:

 -  Asigurarea protecţiei personalului care efectuează cursele de transport, prin: echipament de protecţie (măşti, mănuşi); dezinfectanţi (pentru mîini şi suprafeţe); triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătăţii).

 -  Ajustarea orarului de călătorie şi a numărului de unităţi de transport, inclusiv cu restricţionarea circulaţiei în conformitate cu Hotărîrile Comisiilor extraordinare de sănătate publică;

 -  Automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu informarea angajatorului;

 -  Purtarea obligatorie a măştilor de protecţie pentru pasageri;

 -  Respectarea măsurilor de curăţare a suprafeţelor după fiecare tură/cursă efectuată la staţia terminus.

 •  Suplimentar prevederilor punctului 1, unităţile comerciale cu amănuntul vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri:

 -  Distanţa socială de minim 1 (unu) metru şi acces fluidizat în interior;

 -  Triajul zilnic la începutul turei de lucru a angajaţilor;

 -  Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor pe durata programului de muncă

 -  Asigurarea personalului cu echipamente de protecţie;

 -  Asigurarea cu dezinfectante pentru mîini la intrare;

  -  Accesul vizitatorilor cu măşti în spaţiu închis;

 -  Prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafeţelor, coşurilor, cărucioarelor etc. şi asigurarea regimului de curăţare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi;

 -  Aerisirea frecventă a spaţiului, iar în caz de posibilitate - aerisirea permanentă.

 • Suplimentar prevederilor punctului 1, persoanele fizice şi juridice care efectuează lucrări agricole, vor asigura respectarea următoarelor măsuri:

 -  Distanţa socială de minim 1 (unu) metru în timpul deplasării/transportării şi la efectuarea lucrărilor;

 -  Condiţii de alimentaţie separată a lucrătorilor antrenaţi în lucrări;

 -  Asigurarea cu dezinfectante pentru mîini;

 -  Obligativitatea purtării măştilor în sere şi alte spaţii închise;

 -  Monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor antrenaţi.

 • Instituţiile medico-sanitare publice vor asigura acordarea asistenţei medicale tuturor persoanelor care întrunesc criteriile definiţiei de caz pentru COVID19, indiferent de statutul acestora în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (asigurate/neasigurate).
 • Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 aflarea în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicţie în funcţie de situaţia epidemiologică. Respectarea distanţei sociale/fizice de 1 (unu) metru rămîne a fi obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice.
 • Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 aflarea persoanelor în vîrstă de peste 63 (şaizeci şi trei) ani, în afara domiciliului şi în spaţiile publice fără necesitate stringentă, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicţie în funcţie de situaţia epidemiologică.
 • Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 aflarea persoanelor pe terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agrement, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicţie în funcţie de situaţia epidemiologică.
 • Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 părăsirea teritoriului Republicii Moldova pentru persoanele aflate în regim de autoizolare la domiciliu.
 • Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor/competiţiilor cu caracter cultural-sportiv, precum şi alte măsuri/evenimente în spaţii/clădiri închise.
 • Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 activitatea unităţilor de agrement, reereere, sălilor de sport, centrelor sportive, bazinelor de înot, sălilor de fitness, teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte, muzeelor şi a altor unităţi pentru antrenament şi reereere.
 • Se suspendă, pînă la data de 30 iunie 2020, procesul educaţional în cadrul instituţiilor de învăţămînt general, profesional şi universitar (pentru instituţiile publice şi private), cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicţie în funcţie de situaţia epidemiologică.
 • Se admite:

 - comercializarea produselor la pachet şi în regim catering prin unităţile de alimentaţie publică şi prin unităţile ce comercializează produse de patiserie, panificaţie şi alte produse alimentare cu vînzare la geam, exceptînd alte tipuri de servicii;

 -  comercializarea produselor alimentare la pachet prin unităţile de alimentaţie publică din cadrul unităţilor de comercializare a produselor petroliere, cu excluderea posibilităţii de consumare a acestora în incinta/teritoriul unităţii.

 • Comerţul ambulant, se va desfăşura în baza autorizaţiei de amplasare emise de autoritatea publică locală, cu asigurarea obligatorie a respectării normelor pentru reducerea răspîndirii infecţiei COVID-19, cu amplasarea punctului de comerţ la o distanţă de 3 metri unul de celălalt.
 •  Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidenţă epidemiologică a evenimentului, după modelul (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresă email, adresă de domiciliu), cu excepţia spaţiilor care sunt în adiacentul instituţiilor publice, de învăţămînt, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecţie.
 • Întrunirile cu caracter religios (oficierea serviciilor divine sau altor manifestări tradiţionale religioase) se vor desfăşura strict în aer liber (curţile bisericilor, mănăstirilor, altor culte religioase), cu respectarea obligatorie a distanţei sociale de minim 2 metri şi cu purtarea obligatorie de către toţi participanţii a măştilor de protecţie.
 • Instituţiile medico-sanitare publice şi prestatorii de servicii de sănătate de drept privat, vor asigura reluarea graduală a activităţilor consultativ-diagnostice şi de tratament programate în condiţii de ambulator şi a examenelor medicale cu scop profilactic în condiţii de ambulator, cu programarea prealabilă a pacienţilor, în baza documentelor Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale cu respectarea tuturor măsurilor de precauţie:

   -   Se relansează următoarele activităţi medicale de ambulator, începînd cu data de 16 mai 2020: activităţi de imunizare; asistenţa medicală stomatologică programată; activitatea Comisiilor medicale de examinare a conducătorilor de vehicul; activitatea Comisiilor de examinare pentru angajare la muncă în ţară şi peste hotarele republicii, activitatea Comisiilor medico-militare pentru examinarea medicală a recruţilor, Comisiilor de examinare medicală la angajare în muncă; Comisiilor de examinare medicală la angajare în muncă; Comisiilor de examinare medicală pentru port-armă, Comisiilor de examinare medicală de trimitere pentru expertizare şi prelungire a gradului de dizabilitate etc., conform cerinţelor actelor normative în vigoare. Prestarea serviciilor se va efectua, cu programare prealabilă, cu respectarea strictă a măsurilor de control şi prevenire COVID-19, în dependenţă de evaluarea riscului epidemiologie pentru fiecare categorie de personal.

 • Se relansează următoarele activităţi medicale din cadrul spitalelor, începînd cu data de 16 mai 2020, în condiţii de staţionar: serviciile de chirurgie de o zi; intervenţiile chirugicale planificate pacienţilor cu risc anestezic conform scorului AS A (American Society of Anesthesiology), în conformitate cu prevederile Protocolului clinic standardizat în anestezie aprobat prin ordinul nr.861/ 2013, serviciile de reabilitare precoce a pacienţilor după AVC, infarct miocardic, traumatisme.
 • Se relansează serviciile de coafură (aranjare şi tuns), cu respectarea strictă a măsurilor de control şi prevenire COVID-19:

 -  Organizarea prestării serviciilor doar prin programare prealabilă;

 -  Triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătăţii);

 -  Instalarea la intrare, în locuri vizibile şi accesibile, a dozatoarelor cu dezinfectant pentru prelucrarea mîinilor;

 -  Amplasarea locurilor de muncă cu respectarea strictă a distanţei între ele de cel puţin 2 (doi) metri;

 -  Asigurarea angajaţilor cu echipamente de protecţie individuală - halat de lucru, mască, mănuşi;

 -  Aerisirea şi curăţarea încăperilor la un interval de cel mult 2 (două) ore;

 -  Prelucrarea cu soluţii dezinfectante pe bază de alcool a locului de muncă după fiecare client şi a suprafeţelor (mînere, întrerupătoare, mese, scaune, etc.);

 -  Termometria obligatorie la intrarea în frizerie a clienţilor;

 -  Purtarea obligatorie a măştilor de către clienţi. 2

 • Se relansează procesul de antrenament de către sportivii, membri ai lotului naţional, în grupuri mici, ce nu depăşesc 7 persoane, organizate strict în aer liber cu respectarea tuturor normelor pentru prevenirea şi răspîndirea infecţiei C O V ID -19.
 • Se menţine suspendarea pînă la data de 30 iunie 2020 a activităţilor la clasă din cadrul entităţilor prestatoare de servicii educaţionale de drept public. Se admite desfăşurarea componentei teoretice din cadrul programelor de studiu în regim online (indiferent de forma la care a fost autorizat pentru funcţionare provizorie/acreditat programul) iar pentru componenta practică se admit doar orele individuale care vor respecta următoarele norme de igienă şi sanitaţie: dezinfecţia suprafeţelor şi utilaj elor/instrumentelor, aerisirea spaţiilor, purtarea măştilor, păstrarea distanţei dintre participanţi (cel puţin 1 m), organizarea monitorizării şi triajului zilnic a personalului implicat precum şi asigurarea acestuia cu echipamente de protecţie, dezinfectanți.

 

 
Alte Noutăţi și evenimente

Publicat: 30.11.2020   
Astăzi, 30 noiembrie 2020, președintele raionului, dl Nicolae Prițcan a convocat în ședință de lucru Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.11.2020   
Astăzi, 18 noiembrie 2020, președintele raionului, dl Nicolae Prițcan a convocat în ședință de lucru Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.11.2020   
La data de 16.11.2020, în cadrul Direcției de Învățământ, au fost evaluate produsele video înscrise la etapa raională a concursului republican ,,Limba noastră-i o comoară”, Ediţia a IV-a. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.11.2020   
Astăzi, în incinta Consiliului Raional Leova a avut loc degustare de vin în cadrul Concursului pentru cel mai bun vin ,,Tulburel - 2020”, organizat de către Direcția Agricultură, Relații Funciare și Mediu. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.11.2020   
În perioada 17 septembrie - 09 noiembrie s-a desfăşurat ediţia a IV-a a Festivalului - concurs raional al colectivelor de teatru de amatori ( în variantă online). Citeşte mai mult...
Publicat: 04.11.2020   
Astăzi, 04 noiembrie 2020, Consiliul Raional Leova în cooperare cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Primăria orașului Leova au organizat evenimentul de lansare a lucrărilor de construcție pentru proiectele finanțate de Uniunea Europeană, privind extinderea sistemului de canalizare și de eficiență energetică a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova. Î Citeşte mai mult...
Publicat: 31.10.2020   
La data de 29 octombrie 2020, în incinta Consiliului Raional Leova s-a desfășurat cea de-a II-a ședință a Grupului de Lucru pentru Educația Incluzivă, în cadrul căreea conform agendei s-a pus în discuție un subiect important, care îi influențează direct pe copiii cu dizabilități și copiii cu cerințe educaționale speciale (CES). Citeşte mai mult...
Publicat: 31.10.2020   
Colaborarea, implicarea este cheia succesului, iar prin forțe comune vom contribui la continuitatea incluziunii socio-educaționale a copiilor cu dizabilități și cu cerințe educaționale speciale din raionul Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.10.2020   
Astăzi 30 octombrie 2020, ora 10.00 a avut loc depuneri de flori la monumentul interpreților și compozitorilor Doina și Ion Aldea Teodorovici. La acest eveniment au participat: președintele raionului Leova, dl Nicolae PRIȚCAN, vicepreședintele raionului Leova, dna Rodica HASAN, aparatul președintelui raionului Leova, aparatul primăriei orașului Leova și șefii instituțiilor subordonate Consiliului Raional Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.10.2020   
La data de 28 octombrie 2020, ora 10.00 în sala mare de ședințe a Consiliului raional Leova s-a desfășurat seminarul de instruire cu toți primarii localităților din raionul nostru. La acest seminar au fost prezenți președintele raionului Leova, dl Nicolae PRIȚCAN și vicepreședintele raionului Leova, dna Rodica HASAN. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.10.2020   
La data de 21.10.2020 la Centrul de Tineret Leova a fost lansat un spațiu pentru diferite evenimente social culturale pentru tineri și nu numai, cu o tablă de șah în mărime de 5x5 metri, zonă WiFi, zonă de parcare pentru bicicletă, etc. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.10.2020   
La data de 14 octombrie, curent, președintele raionului Leova, Nicolae PRIȚCAN, de comun cu dl Ghenadie BUZA, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, dl Ion MEREUȚĂ, reprezentantul Guvernului în teritoriu, au efectuat o vizită de lucru în localitățile raionului Leova, afectate de ploile din data de 13 octombrie 2020. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.09.2020   
La 30 septembrie, curent, în incita Consiliului Raional Leova, s-a desfășurat sesiunea de instruire cu tema „Transparența la luarea deciziilor și participarea cetățenilor”, organizată de Cancelaria de Stat a Republicii Moldova în cooperare cu Asociația Europeană pentru Democrație Locală (ALDA) pentru autoritățile publice locale. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.09.2020   
Astăzi, 30 septembrie 2020, președintele raionului Leova, dl Nicolae PRIȚCAN, de comun cu dl Ghenadie BUZA, deputat în Parlamentul Republicii Moldova și reprezentantul Guvernului în teritoriu, Ion MEREUȚĂ au efectuat o vizită de lucru în localitățile raionului Leova, cel mai mult afectate de ploile torențiale din data de 29 septembrie 2020. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.09.2020   
Astăzi, 30 septembrie 2020, Consiliul Raional Leova, Primăria orașului Leova și Institutul de Dezvoltare Urbană, în cadrul evenimentului de lansare a proiectului ,,Planificare, Implementare, Modernizare – premise ale impulsionării proceselor de dezvoltare durabilă în orașul și raionul Leova”, au semnat un acord de parteneriat în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltarea Socio-Economică a raionului și orașului Leova, pentru următorii 5 - 7 ani. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.09.2020   
La data de 25 septembrie 2020, în incinta Consiliului Raional Leova, președintele raionului Leova, dl Nicolae PRIȚCAN, vicepreședintele raionului, dna Rodica HASAN, reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Regională Sud, și primării localităților Iargara, Filipeni, Romanovca, Cupcui, au semnat contractele de antrepriză, supraveghere tehnică și drept de autor privind executarea lucrărilor în cadrul proiectului de infrastructură "Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova", finanțat de Uniunea Europeană. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.09.2020   
La data de 25 septembrie 2020, în incinta Consiliului Raional Leova, echipa proiectului „Pentru că ne pasă!” a organizat prima ședință a Grupului de Lucru pentru Educația Incluzivă (GlpEI). Citeşte mai mult...
Publicat: 24.09.2020   
În conformitate cu art. 45 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,,privind Administrația Publică Locală", Programul de activitate a Consiliului Raional pentru anul 2020 şi a dispoziţiei preşedintelui raionului nr.158 din 14.09.2020, la data de 24.09.2020, Consiliul Raional Leova s-a convocat în ședință ordinară. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.09.2020   
Astăzi, 17 septembrie 2020, președintele Republicii Moldova, Igor DODON a efectuat o vizită de lucru în raionul Leova.În cadrul vizitei, președintele țării s-a întâlnit cu conducerea raionului Leova, primarii localităților raionului, lucrători medicali ai Instituțiilor Medico Sanitare Publice din subordinea Consiliului raional, cadre didactice și cu beneficiarii ,,Azilului pentru persoane în etate” din or. Leova. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.09.2020   

1 - 20 din 563

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2020 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90982   Total ieri: 324   Total azi: 303