Prima pagină  »  Funcții vacante
Funcții vacante
Direcția Finanțe din subordinea Consiliului Raional Leova anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist în Secţia Contabilitate Bugetară.
Publicat: 05.05.2023   

  Direcția Finanțe din subordinea Consiliului Raional Leova anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist în Secţia Contabilitate Bugetară.

 Scopul general al funcţiei:

 • Asigurarea organizării corecte a evidenţei contabile în instituţiile bugetare şi APL  în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii şi altor acte normative ce reglementează domeniul respectiv;
 • Recepţionarea şi totalizarea rapoartelor financiare, contabile şi prezentarea lor în termenele stabilite la Ministerul Finantelor al Republicii Moldova.

 Sarcinile de bază ale funcţiei:

 • monitorizarea ţinerei  evidenței contabile a operaţiunilor privind executarea bugetului aprobat;
 •  monitorizarea gestionarii mijloacelor financiare conform destinaţiei în baza planurilor de finanţare;
 • primirea lunară a rapoartelor financiare și generalizarea informației pe raion;
 •  participă la efectuarea inventarierii patrimoniului institutiei;
 •  Întocmirea notelor de contabilitate și a borderourilor cumulative a Direcției Finanțe a Consiliului raional Leova.

Condiţii de participare la concurs:

   Condiţii de bază:

Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

 - deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

 - posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 

 - are capacitate deplină de exerciţiu; 

 - nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; 

 - are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 

 - în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a), b) și f) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

 - nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

 - nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care  s-a dispus această interdicţie.

 - nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

Cerinţe specifice

Studii: superioare, de licentă în domeniu: finanţe, finanţe şi bănci, finanţe şi asigurări,  economice, contabilitate.

Experienţă profesională: vechime minim de experienţă profesională în domeniu - 0 luni;

Cunoștințe: abilităţi de utilizare a computerului, programelor Microsoft Excel, Microsoft Word. Cunoaşterea limbei române şi a  limbii ruse la nivel avansat.

La funcţia de specialist se acceptă tineri specialişti.

 

Persoanele interesate pot depune dosarul pentru concurs personal/prin poştă/prin e-mail.

Dosarul urmează să conţină:

- formularul de participare, conform anexei Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009;

- copia buletinului de identitate;

- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi sau/de specializare;

- documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);

- cazierul judiciar;

- documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar;

- acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante.

  Cazierul judiciar și documentele ce atestă prestarea voluntariatului pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail,  veridicitatea documentelor se verifică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs. Vor fi examinate doar dosarele complete.

     

  Bibliografie:

 1. Constituţia Republicii Moldova (Monitorul Oficial nr.1 din 12 august 1994).
 2. Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial nr. 230-232/840 din 23 decembrie 2008);
 3. Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial nr.55-56/249 din 17
 4. Legea nr. 181 din  25 iulie 2014  finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale  
 5. Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale (Monitorul Oficial nr.248-253/996 din 19 decembrie 2003)
 6. Legea nr. 113 din 27 aprilie 2007 contabilităţii.
 7. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public (Monitorul Oficial nr. 74-75/243 din 11 aprilie 2008);
 8. Legea nr. 133  din  17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale

 

    Actele necesare pentru participare la concurs pot fi depuse pînă la data de 25.05.2023  ora 17.00.                

  Contacte: tel: (0263)  2-28-50;

  E-mail: dgfleova@mail.ru

  Adresa poştală: or. Leova, str. Independenţei, 5, biroul nr.36.

 

 

Documente ataşate
doc, 100 KB


Alte Funcții vacante

Publicat: 06.06.2024   
Promovarea și dezvoltarea sistemului de biblioteci, muzee și patrimoniu la nivel raional și național. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.04.2024   
Dosarul pentru concurs poate fi depus prin poșta fizică/personal sau la adresa de e-mail directiaeconomie.lv@gmail.com până la data de 14.05.2024 Citeşte mai mult...
Publicat: 23.04.2024   
Actele necesare pentru participare la concurs pot fi depuse până la data de 15.05.2024 ora 17.00. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.04.2024   
Actele necesare pentru participare la concurs pot fi depuse până la data de 29.04.2024 ora 17.00. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.04.2024   
Actele necesare pentru participare la concurs pot fi depuse până la data de 23.04.2024 ora 17.00. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.04.2024   
Actele necesare pentru participare la concurs pot fi depuse pînă la data de: 22.04.2024 ora 17.00. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.04.2024   
Dosarul pentru concurs poate fi depus prin poșta fizică/personal sau la adresa de e-mail directiaeconomie.lv@gmail.com până la data de 24.04.2024 Citeşte mai mult...
Publicat: 24.01.2024   
Direcția Economie Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor anunță desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în atragerea investițiilor Citeşte mai mult...
Publicat: 29.12.2023   
Oferirea tuturor membrilor comunității resurse informaționale, servicii și facilități orientate spre realizare. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.11.2023   
Biblioteca Publică Raională „Valeriu Matei” anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de Bibliotecari (două funcții) în cadrul Bibliotecii publice. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.11.2023   
Publicat: 13.07.2023   
Direcția Economie Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor anunță desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Secția Construcții și Dezvoltarea Teritoriului Citeşte mai mult...
Publicat: 28.04.2023   
Scopul general al funcţiei este de asigurare a organizării corecte a evidenţei contabile în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii şi altor acte normative ce reglementează domeniul respectiv. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.04.2023   
Scopul general al funcţiei este de promovare a politicii statului în domeniul arhitecturii, urbanismului și amenajării teritoriului. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.03.2023   
Publicat: 02.03.2023   
Direcția Economie Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor anunță desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Secția Construcții și Dezvoltarea Teritoriului Citeşte mai mult...
Publicat: 27.02.2023   
Direcția Economie Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor anunță repetat desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în atragerea investițiilor. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.02.2023   
Direcția Economie Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor anunță desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în atragerea investițiilor Citeşte mai mult...
Publicat: 25.01.2023   
Scopul general al funcţiei: promovarea, proiectarea, organizarea, coordonarea, evaluarea și monitorizarea funcționării sistemului educațional în instituțiile publice de educație din raion. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.01.2023   
Scopul general al funcţiei: Promovarea, proiectarea, organizarea, coordonarea, evaluarea și monitorizarea funcționării sistemului educațional în instituțiile publice de educație din raion. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 83

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2024 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 90994   Total ieri: 910   Total azi: 315