Prima pagină  »  Funcții vacante
Funcții vacante
Direcția Economie Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor anunță desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Secția Construcții și Dezvoltarea Teritoriului
Publicat: 02.03.2023   

Direcția Economie Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor anunță desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Secția Construcții și Dezvoltarea Teritoriului

Scopul general al funcției:

Promovarea în raion a politicii de Stat în domeniul construcțiilor, reparației și întreținerii obiectelor de menire socială, culturală și drumurilor publice locale gestionate de Consiliul raional.

Sarcinile de bază:

 1. Conlucrarea cu companiile de proiectare în vederea elaborării documantației de proiect pentru construcția/reconstrucția obiectelor de menire social-culturală, a rețelelor inginerești și a drumurilor publice locale al căror beneficiar este Consiliul raional Leova.
 2. Monitorizarea implementării proiectelor de construcție/reconstrucție a obiectelor de menire social-culturală, a rețelelor inginerești și a drumurilor publice locale al căror beneficiar este Consiliul raional Leova.
 3. Asigurarea și monitorizarea lucrărilor de întreținere / reparație a drumurilor publice locale care se află în gestiunea Consiliului raional Leova.
 4. Acordarea asistenței consultative primăriilor și direcțiilor subordonate consiliului raional la elaborarea documentației de proiect și deviz pentru construcția, reconstrucția și reparația capitală a obiectelor de menire social-culturală și a drumurilor publice locale.
 5. Monitorizarea implementării Strategiei de Dezvoltare Socio Economică a raionului Leova, capitolul - „Infrastructura transporturilor”  

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază:

Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiții

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
 • are capacitate deplină de exerciţiu; 
 • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; 
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a), b) și f) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care  s-a dispus această interdicţie.
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice:

Studii: Superioare, de licenţă, în domeniul: Construcții civile

Vechime în domeniu: 12 luni experiență profesională în domeniu

Cunoştinţe:

Cunoaşterea legislaţiei în domeniu construcțiilor

Cunoaşterea programelor de operare la calculator: MS Office (Word, Excel – obligatoriu)

Abilităţi:

Lucru cu informația, analiză și sinteză, elaborare documente, consultare, instruire, prezentare și comunicare eficientă.

Atitudini/Comportamente:

Respect faţă de oameni; spirit de iniţiativă, incoruptibilitate, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, profesionalism, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

   Persoanele interesate pot depune dosarul pentru concurs personal/prin poştă/prin e-mail. Dosarul urmează să conţină:

 • formularul de participare, conform anexei Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi sau/de specializare;
 • documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
 • cazierul judiciar;
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar;
 • acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante;

   Cazierul judiciar și documentele ce atestă prestarea voluntariatului pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail,  veridicitatea documentelor se verifică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs. Vor fi examinate doar dosarele complete

Bibliografia concursului:

Acte normative în domeniul serviciului public

 • Legea nr.158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public;

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

 • Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții;
 • Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de în construcție;
 • Legea drumurilor nr.509-XIII din 22 iunie 1995
 • HG nr.285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;
 • HG nr.361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor

Surse de informare:

Dosarul pentru concurs poate fi depus prin poșta fizică/personal sau la adresa de e-mail directiaeconomie.lv@gmail.com  până la data de 22.03.2023

Contacte: tel: (0263) 22190;  069584864       

Adresa poştală: or. Leova str. Independenţei, 5

Persoană de contact: Nadejda CANAȚUI

 

Documente ataşate
doc, 131 KB


Alte Funcții vacante

Publicat: 06.06.2024   
Promovarea și dezvoltarea sistemului de biblioteci, muzee și patrimoniu la nivel raional și național. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.04.2024   
Dosarul pentru concurs poate fi depus prin poșta fizică/personal sau la adresa de e-mail directiaeconomie.lv@gmail.com până la data de 14.05.2024 Citeşte mai mult...
Publicat: 23.04.2024   
Actele necesare pentru participare la concurs pot fi depuse până la data de 15.05.2024 ora 17.00. Citeşte mai mult...
Publicat: 09.04.2024   
Actele necesare pentru participare la concurs pot fi depuse până la data de 29.04.2024 ora 17.00. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.04.2024   
Actele necesare pentru participare la concurs pot fi depuse până la data de 23.04.2024 ora 17.00. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.04.2024   
Actele necesare pentru participare la concurs pot fi depuse pînă la data de: 22.04.2024 ora 17.00. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.04.2024   
Dosarul pentru concurs poate fi depus prin poșta fizică/personal sau la adresa de e-mail directiaeconomie.lv@gmail.com până la data de 24.04.2024 Citeşte mai mult...
Publicat: 24.01.2024   
Direcția Economie Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor anunță desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în atragerea investițiilor Citeşte mai mult...
Publicat: 29.12.2023   
Oferirea tuturor membrilor comunității resurse informaționale, servicii și facilități orientate spre realizare. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.11.2023   
Biblioteca Publică Raională „Valeriu Matei” anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de Bibliotecari (două funcții) în cadrul Bibliotecii publice. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.11.2023   
Publicat: 13.07.2023   
Direcția Economie Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor anunță desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Secția Construcții și Dezvoltarea Teritoriului Citeşte mai mult...
Publicat: 05.05.2023   
Publicat: 28.04.2023   
Scopul general al funcţiei este de asigurare a organizării corecte a evidenţei contabile în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii şi altor acte normative ce reglementează domeniul respectiv. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.04.2023   
Scopul general al funcţiei este de promovare a politicii statului în domeniul arhitecturii, urbanismului și amenajării teritoriului. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.03.2023   
Publicat: 27.02.2023   
Direcția Economie Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor anunță repetat desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în atragerea investițiilor. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.02.2023   
Direcția Economie Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor anunță desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în atragerea investițiilor Citeşte mai mult...
Publicat: 25.01.2023   
Scopul general al funcţiei: promovarea, proiectarea, organizarea, coordonarea, evaluarea și monitorizarea funcționării sistemului educațional în instituțiile publice de educație din raion. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.01.2023   
Scopul general al funcţiei: Promovarea, proiectarea, organizarea, coordonarea, evaluarea și monitorizarea funcționării sistemului educațional în instituțiile publice de educație din raion. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 83

LEOVA ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2024 Consiliul Raional Leova - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Elaborat de MoldData

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 91049   Total ieri: 910   Total azi: 370